TRAININGS

PREMA MCKEEVER & GITEN TONKOV
27TH MAY - 1 JUNE 2018
KIKOW, POLAND
WWW.KIKOW.PL
650 EUR

GITEN TONKOV & NISARGA DOBOSZ
3-10 JUNE 2018
KIKOW, POLAND
WWW.KIKOW.PL
950 EURO

GITEN TONKOV & NISARGA DOBOSZ
17-24 MARCH 2019
KIKOW, POLAND
WWW.KIKOW.PL
950 EURO

GITEN TONKOV & NISARGA DOBOSZ
11-18 MARCH 2018
KIKOW, POLAND
WWW.KIKOW.PL
950 EUR

GITEN TONKOV & NISARGA DOBOSZ
7-14 OCTOBER 2018
KIKOW, POLAND
WWW.KIKOW.PL
950 EURO